លទ្ធផលអ្នកឈ្នះរង្វាន់ ក្នុងកម្មវិធី “រីករាយឆ្នាំថ្មីជាមួយរង្វាន់ចែកអស់ស្ទះពីថ្នាំដុសធ្មេញដាលី